Bestyrelsen for KulturCosmos

Bestyrelsen

Rita Thorsen, formand

Gurli Rasmussen, næstformand

Maria Andersen, bestyrelsesmedlem

Laila Nielsen, bestyrelsesmedlem

Lisbeth Jakobsen, kasserer

Marianne Fogtmann, suppleant

Søren B. Nielsen, suppleant

Kontakt til bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes på mail til enten formand på rita@kulturcosmos.dk eller vedr. medlemskaber på kasserer@kulturcosmos.dk

Bankoplysninger
Arbejdernes Landsbank
Reg: 5396
Konto: 243766

KulturCosmos – CVR 34649251

Vedtægter

Vedtægter godkendt på den ordinære generalforsamling den 16. juni 2021.

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er KulturCosmos med hjemsted i Viby Sjælland, Roskilde Kommune.

§ 2 Formål

2.1 Foreningens formål er i et samarbejde med Roskilde Bibliotekerne og andre aktører at skabe  rammer for et aktivt kulturliv, der kan styrke kreative vækstlag i Roskilde Syd ud fra målsætninger om at  være innovativ, musisk og kreativ. Foreningen skal understøtte medlemmernes indflydelse i Cosmos. 

2.2 Foreningen skal i kulturhuset tilbyde faciliteter, jf. foreningens målsætning. 

2.3 Foreningens medlemmer skal bidrage til at udvikle og arrangere kulturelle og kunstneriske  begivenheder, der medvirker til at udvikle foreningslivet primært i Roskilde Syd.

2.4 Foreningen har et socialt medansvar i nærområdet og er medskaber i forbindelse med sociale aktiviteter til gavn for alle aldersgrupper. 

§ 3 Medlemskab

3.1 Privatpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder, der tilslutter sig foreningens formål,  og accepterer vedtægterne, kan blive medlem af foreningen.

3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og/eller ordensregler, kan bestyrelsen ved  almindeligt flertal vælge at fratage det enkelte medlem medlemskabet. Medlemmet kan anke eksklusionen  på førstkommende generalforsamling.

§ 4 Kontingent

4.1 Det årlige medlemskontingent fastsættes ved almindeligt flertal på generalforsamlingen for det  følgende medlemsår. 

Medlemsåret løber fra den 1. april til den 31. marts.

§ 5 Generalforsamling 5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned. Indkaldelse til generalforsamling  skal ske med mindst 30 dages varsel i dagspressen eller elektronisk.

5.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent. Dirigent kan ikke være medlem af bestyrelsen 
  2. Valg af referent. 
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
  4. Foreningens reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
  5. Fastsættelse af kontingent for næste medlemsår. 
  6. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal skriftligt sendes til formand (eventuelt via  foreningens mail) senest 14 dage før generalforsamlingen. 
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  8. Valg af bestyrelsessuppleanter 
  9. Valg af revisor samt revisorsuppleant. Disse må ikke være medlem af bestyrelsen eller være  samboende/i familie med et bestyrelsesmedlem. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad  gangen. 
  10. Eventuelt. Emner under dette punkt kan ikke tages til afstemning.

5.4 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af  vedtægtsændringer jf. §10 og beslutning om foreningens opløsning jf. §11

5.5 Alle medlemmer (for privatpersoner over 18 år) indmeldt i foreningen og med kvittering for gyldigt  kontingent, erhvervet senest 14 dage før generalforsamlingen har stemmeret. Hvert medlem har én gyldig  stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.6 Afstemninger sker mundtligt eller ved håndsoprækning, med mindre et flertal eller dirigenten  bestemmer skriftlig afstemning. 

5.7 Efter renskrivning af referat af generalforsamlingen underskrives dette af dirigent samt den  fremadrettede bestyrelse.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen  eller 1/3 af stemmeberettigede medlemmer med mindst 14 dages varsel.

§ 7 Bestyrelse

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Der skal afsættes  plads til 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant til medlemmer i alderen 18-25 år. Kun hvis der ikke er unge  i denne aldersgruppe på valg, eller de ikke kan opnå valg, besættes posterne af andre. 

7.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige  år og 3 bestyrelsesmedlemmer (herunder bestyrelsens unge-medlem) er på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

7.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

7.4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme  afgørende. 

7.5 Eventuelt ansatte i kulturhuset, kan ikke sidde i bestyrelsen med mindre det er som  medarbejderrepræsentant

§ 8 Tegningsregler

8.1 Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i fællesskab. 

8.2 Bestyrelsen kan godkende, at enkelte bestyrelsesmedlemmer (eksempelvis formand eller kasserer)  kan råde hver for sig over netbank til foreningens konti. Bestyrelsen kan godkende, at en ekstern juridisk  person (f.eks. bogholder) kan have råderet over foreningens bankkonto via Netbank.

8.3 Bestyrelsen kan godkende, at betroede personer kan tildeles et betalingskort til en bankkonto  tilhørende foreningen. Betalingskortet udstedes i den pågældendes navn, og må kun anvendes af denne.  Bestyrelsen fastlægger et maksimalt beløb der må disponeres over.

§ 9 Regnskab og økonomi

9.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

9.2 Revision skal ske en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde  sted, når revisor ønsker det.

9.3 Det reviderede regnskab skal, senest på den ordinære generalforsamling, være tilgængelig for  foreningens medlemmer.

9.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens  medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 10 Vedtægtsændringer

10.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 11 Foreningens opløsning

11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens (eller ekstraordinær  generalforsamlings) fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende  ekstraordinær generalforsamling, ligeledes med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. 

11.2 Foreningens eventuelle nettoformue, skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger  i naturlig forlængelse af foreningens formål.